Educația pentru Drepturile Omului te ajută să fii mai puternic și te determină să te implici (să contribui) la dezvoltarea abilităților și atitudinilor celor din jur, pentru a promova egalitatea, demnitatea și respectul în comunitatea ta, în societate și în întreaga lume.

CE SUNT DREPTURILE OMULUI?

Drepturile omului sunt un set de necesităţi fundamentale sau garanţii care protejează indivizii şi grupurile în faţa acţiunilor sau inacţiunilor care aduc atingere libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane. Ele sunt inerente tuturor fiinţelor umane, ceea ce înseamnă că nici un om, oriunde nu s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile sale, în orice circumstanţe şi indiferent de motiv. Evoluţia drepturilor omului este adînc înrădăcinată în lupta pentru libertate şi egalitate de peste tot în lume. Drepturile omului nu trebuie să fie oferite, cumpărate, meritate, cîştigate sau moştenite. Ele ne aparţin doar pentru că suntem fiinţe umane.

CE ÎNSEAMNĂ EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI?

Educaţia pentru drepturile omului este un exerciţiu participativ care tinde să împuternicească şi să echipeze indivizii şi comunităţile cu cunoştinţe, atitudini, valori şi abilităţi necesare pentru a se bucura şi a-şi exercita drepturile lor şi să respecte şi susţină drepturile altora.

Educaţia drepturilor omului include:

  • Educaţia despre drepturile omului – presupune cunoaşterea şi înţelegerea normelor, principiilor, instrumentelor drepturilor omului precum şi a valorilor care stau la baza lor.
  • Educaţia prin drepturile omului – înseamnă învăţare prin intermediul metodelor incluzive, participative şi democratice care respectă drepturile atît a profesorilor cît şi a elevilor.
  • Educaţia pentru drepturile omului – înseamnă predarea şi învăţarea care să ducă la practicarea drepturilor omului în viaţa de zi cu zi, şi împuterniceşte persoanele să-şi cunoască şi să exercite drepturile lor, precum şi să respecte şi promoveze drepturile altora.

Studierea drepturilor omului este primul pas esenţial către respectarea, promovarea şi apărarea lor. Cunoaşterea şi înţelegerea drepturilor omului pot oferi tinerilor un limbaj comun de respect, egalitate şi demnitate, precum şi valori comune, pentru a crea o lume mai echitabilă şi mai sigură.

DE CE DREPTURILE OMULUI SUNT IMPORTANTE ÎN ŞCOALĂ?

Şcoala joacă un rol important în vieţile noastre şi în viaţa comunităţii. Ca o reflecţie a societăţii, şcolile sunt cheia către socializarea următoarelor generaţii, pregătind elevii să devină membri activi şi implicaţi ai societăţii. În secolul 21, secolul globalizării, tinerii sunt expuşi la o lume diversă şi schimbătoare. Trăim într-o lume în care sărăcia, inegalitatea şi alte nedreptăţi fac o mare parte din viaţa milioanelor de oameni.

Drepturile omului pot să ofere şcolilor din jurul lumii un limbaj comun de egalitate, nediscriminare, incluziune, respect, demnitate şi participare, care este esenţială pentru atingerea scopului de a avea o societate globală mai paşnică şi echitabilă.

Educaţia pentru drepturile omului este un mod de a înrădăcina cunoştinţele, competenţele, atitudinile şi valorile care pot favoriza crearea unei culturi a drepturilor omului. Amnesty International defineşte cultura drepturilor omului ca o atmosferă în care toţi membrii unei anumite comunităţi înţeleg, valorifică şi protejează drepturile omului, unde valorile egalităţii, demnităţii, respectului, nediscriminării şi participării determină politicile şi stau la baza proceselor de luare a deciziilor în cadrul comunităţii.